The association’s statutes are under renewal so for now, the old ones are only in Finnish.

1 §

Yhdistyksen nimi on Peri ry. ja sen kotipaikka on Turun kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää valokuvausta taiteellisen ilmaisun muotona, sekä toimia valokuvaajien ja kaikkien valokuvataiteesta kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • Harjoittamalla monipuolista ja ennakkoluulotonta näyttelytoimintaa yhdistyksen nimeä kantavassa valokuvagalleriassa. Näyttelytoiminnassa ovat edustettuina valokuvataiteen ajankohtaisimpien trendien esittely, tuntemattomien ja nuorten valokuvantekijöiden työt, valokuvataiteen historia, luonto- ja ympäristövalokuvaus, valokuvan moninaiset poikkitaiteelliset muodot, valokuvauksen klassikot sekä ulkomaiset huippunimet.
 • Järjestämällä ja tukemalla gallerian ulkopuolella, esim. kadulla tai tehtaissa tapahtuvaa näyttely tai muuta taiteellista toimintaa.
 • Harjoittamalla alaansa liittyvää julkaisu- ja koulutustoimintaa.
 • Aktiivisesti keräämällä ja tallettamalla arvokkaaksi katsomaansa arkistointikelpoista koti- ja ulkomaista valokuvataidetta sekä valokuvausta koskevaa kirjallisuutta.
 • Tutkimalla valokuvataiteen historiaa ja nykypäivää Lounais-Suomessa.
 • Antamalla lausuntoja ja tekemällä selvityksiä sekä aloitteita valokuvausta koskevissa kysymyksissä.
 • Tekemällä tunnetuksi Lounais-Suomen valokuvataiteen saavutuksia kotimaassa ja ulkomailla.
 • Solmimalla yhteyksiä vastaaviin koti- ja ulkomaisiin yhteisöihin sekä muihin kuvataidejärjestöihin.
 • Kutsumalla yhdistyksen toimialueelle korkeatasoisia valokuvaajia, arvostelijoita, opettajia ja alan tutkijoita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna, hankittuaan asiaomaisen luvan, rahankeräyksiä, arpajaisia ja huutokauppoja. Yhdistys voi tarvittaessa periä osallistumismaksuja toimeenpanemistaan näyttelyistä ja kursseista sekä periä näyttelyhuoneistosta sisäänpääsymaksua. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen sen toimintaan osallisille eikä toiminta muutenkaan saa muodostua pääosin taloudelliseksi.

3 §

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet hyväksytään hakemuksesta, jonka yhdistyksen hallitus käsittelee. Tarvittaessa hallitus voi kutsua jäseneksi pyrkivän haastateltavaksi.

Varsinaisten jäsenten lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, joilla yhdistyksen kokouksessa on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannattajajäsenenä voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi tehdä yhdistyksen kokoukselle esityksen jäsenen erottamiseksi, jos tämä on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. Varsinaisen ja kannattavan jäsenen, joka saamastaan kehotuksesta huolimatta ei ole suorittanut edellisen toimintavuoden jäsenmaksua kalenterivuoden loppuun mennessä, hallitus voi katsoa eronneen yhdistyksestä.

4 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä ovat saapuvilla tai kun poissa olevan hallituksen varsinaisen jäsenen tilalla on varajäsen.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kaksi-kolme varsinaista jäsentä sekä varajäsenet ovat erovuorossa vuoden välein. Ensimmäisellä kerralla hallituksen eroamisvuoroiset ratkaisee arpa.

Hallituksen varsinaiset jäsenet valitsevat vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tulee pitää kokouksistaan pöytäkirjaa.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallitus voi tarvittaessa nimittää toimihenkilöitä ja toimikuntia hoitamaan yhdistyksen eri tehtäviä.

Hallituksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja kutsuu kirjeellisesti tai suullisesti hallituksen koolle. Kokouskutsun on oltava postitse perillä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

5 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

6 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Samoin menetellään hallituksen vuosikertomuksen kanssa.

7 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjeellisenä postitse.

8 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Syyskokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla.

Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.

9 §

Yhdistyksen, joka vuoden loka-marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet varsinaiset ja varajäsenet.
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.
 7. Vahvistetaan liittymismaksu uusille jäsenille sekä hallituksen jäsenten mahdolliset palkkiot.
 8. Valitaan tilikautta varten kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Yhdistyksen tammi-maaliskuussa pidettävässä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 §

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja päätös tulee hyväksyä kummassakin kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava purkaminen.

12 §

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan Turun seudun valokuvataidetta edistäviin tarkoituksiin sen mukaan miten yhdistyksen jälkimmäinen purkamisesta päättävä kokous määrää.

13 §

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan yhdistyksen kokouksessa tehty päätös, jota on kannattanut kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistö. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

14 §

Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.